НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

 

В сила от 25.01.2011 г. Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г.