Защо да инвестирате в България:

 • България е държава членка на Европейският съюз и НАТО
 • Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура
 • Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR

Данъчното облагане в България е с атрактивни данъчни ставки:

 • 10% е корпоративният данък върху данъчните печалби на дружествата
 • 10% данък върху доходите на физическите лица
 • 20% данък върху добавената стойност
 • 5%  данък при източника върху разпределението на дивиденти и върху ликвидационни дялове
 • 0% данък при източника върху дивиденти за комапнии от ЕС

В България можете да разчитате на:

 • висококвалифицирана и многоезична работна ръка
 • добър бизнес климат
 • стабилна банкова система
 • до 1 година възможност за изплащане на минималната работна заплата за страната и на социалните и здравни осигуровки за назначаване на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта

Законът за насърчаване на инвестициите, предвижда насърчителни мерки за проектите, които са сертифицирани за клас А и клас Б:

 • административно обслужване в съкратени срокове
 • индивидуално административно обслужване
 • възможност за придобиване без търг на право на собсвеност и ограничени вещни права върху недвижими имоти, които са частна или държавна собственост
 • финансово подпомагане за изграждане на елементи на техническата инфраструктура
 • финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация
 • финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект
 • възможности за други форми за държавна помощ, институционална подкрепа или създаване на смесени дружества – за приоритетни инвестиционни проекти
 • различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество, създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони
 • данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане

България предлага:

 • Много добри условия за зимен и летен туризъм
 • Красиви природни феномени
 • Богата история. България е създадена 681 г.
 • Вкусна кухня
 • Дългогодишни традиции и уникални такива, като нестинарството (ходене по жарава)
 • Прекрасна природа
 • Гостоприемни хора