Модул ТРЗ и личен състав

Наша грижа е да изготвяме и съхраняваме трудовите досиета на служителите на клиентите ни. Всяко едно досие съдържа всички документи, предвидени от действащото законодателство в България. Наша грижа е да подаваме уведомления за назначаване, прекратяване или промяна в обстоятелствата относно всяко едно осигурено лице по трудов договор.  Ние изготвяме трудови договори, допълнителни споразумения и всички прилежащи документи във връзка с трудово-правните отношения в дружеството на клиента.

Ние изготвяме платежно-разплащателните ведомости на клиента.

Ние се грижим за изготвянето на платежни нареждания за осигуровки и данъци на работници и служители и на лица по извънтрудови правоотношения. За да улесним клиентите ни, ние директно генерираме платежните нареждания в онлайн банкирането на клиента и за него остава само да потвърди плащането им.

Ние се грижим да предоставяме на НАП цялата необходима и изискуема информация за наетите в дружеството лица по трудови и извънтрудови правоотношения.

Наша е грижата да изготвяме всички документи  при прекратяване на трудовите договори със служителите и да оформяме трудовите им книжки.

Ние се грижим клиентите ни да бъдете своевременно информирани ако има важни законови промени, касаещи трудовите и извънтрудовите отношения в дружествата.

Модулът включва:

  • всички дейности, свързани с осигуряване на лица по трудови и извънтрудови правоотношения в дружеството на клиента
  • изготвяне и подаване на цялата необходима информация пред Националната агенция за приходите (НАП ) и Националния осигурителен институт (НОИ), свързани с трудовите и извънтрудови правоотношения
  • съдействие при изготвяне на трудовите досиета на служителите