Модул Работни заплати и хонорари

Всяко дружество, което има наети лица по трудови и извънтрудови правоотношения или лица по договор за управление и контрол (ДУК), има нужда от услугите ни включени в модул „Работни заплати и хонорари“.

Тази услуга включва обработването на всички документи, съврзани с работните заплати, договори за управление и контрол, както и документите на лицата по извънтрудови правоотношения с дружеството.

Ние имаме грижда да:

 • обработваме работните заплати и да изготвяме платежни ведомости
 • обработваме  болнични листове и подаваме информацията за тях в НОИ
 • обработваме всички документи, свързани с отпуски, обезщетения и майчинство
 • изготвяме платежни нареждания за осигурителните вноски и ДОД
 • изготвяме декларация  образец 1 и декларация образец 6 и да ги подаваме в НАП
 • подаваме уведомления по чл. 62 от Кодекса на труда при назначаване, прекратяване или настъпване на друга промяна в обстоятелсвтата на трудовите договори на служителите
 • попълваме трудовите книжки на служителите по трудов договор при прекратяване на отношенията им с дружеството
 • обработваме гражданските договори на лицата по извънтрудови правоотношение
 • подаваме декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за изплатения данък при доходите от извънтрудови правоотношения

В случай, че имате нужда от съдействие по отношение на изготвяне на трудови договори, заповеди за назначаване и прекратяване на лица в дружеството, ние можем да Ви предложим тази услуга срещу допълнително заплащане за всяко осигурено лице.

Ако Вие сте чуждестранно лице, полагащо труд и в друга държава членка от Европейският съюз, ние ще Ви консултираме как да избегнете двойното облагане на доходите си, като определите приложимо осигурително законодателство.

Ние представляваме клиента пред НОИ при:

 • Проверки и ревизии
 • Процедури по ликвидация на дружеството
 • Поцедури по вливане, сливане, разделяне и отделяне на дружества