Модул Дигитално Счетоводство +

Модулът дава възможност на клиентите да бъдат ежемесечно информирани за финансовото състояние на дружеството си. За целта ежемесечно се изготвя справка по образец на Счетоводна кантора Елвада, която съдържа информация относно:Accounting +

 • Приходи
 • Разходи
 • Вземания
 • Задължения
 • Салда по всички сметки и аналитичности, находящи се в счетоводния софтуер
 • Касови наличности
 • Наличности по банкови сметки
 • Финансов резултат за конкретния месец и с натрупване към датата на отчетността

Ако Вашето дружество е част от група или е дъщерно дружество, което предполага, че трябва да се отчита на определена база, ние предлагаме изготвяне на отчети, съгласно изискванията на групата или на дружеството майка.

Всички отчети и справки се изготвят на всеки един от работните езици в Счетоводна кантора Елвада:

 • Български език
 • Италиански език
 • Английски.език

Във връзка със счетоводното обслужване на дуржеството при закупен модул „Счетоводство +“, ние имаме грижа да:

 • Бъде организирана счетоводната отчетност на дружеството, съгласно нуждите на клиента
 • Обработваме всички предоставени от клиента покупни и продажни фактури
 • Обработваме всички документи, свързани с дейността на дружествата
 • Обработваме извлеченията от банковите сметки на дружеството
 • Обработваме отчетите от касовите апарати на дружеството, ако има такива
 • Осчетоводяваме всички документи свързани с осигурените лица в дружеството по трудови и извънтрудови правоотношения
 • Подаваме декларации пред Националната агенция за приходите и Наионалният осигурителен институт във връзка с обичайната дейност на дружесвата и тяхната отчетност, съгласно данъчното и осигурително законодателство
 • Изготвяме ежемесечна справка за финансовото състояние на клиента