Privacy Policy

Настоящата политика влиза в сила от 25 май 2018 г.

КОИ СМЕ НИЕ

Администратор на лични данни:  СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ЕЛВАДА ЕООД, ЕИК 200466758, aдрес: София, Младост 2, ул. Свети Киприян бл.254, ет.2 офис 5, представлявано от управителя: Елена Русинова

Ние сме водеща национална компания в сферата на счетоводните и бизнес услуги и поради естеството на нашата работа ежедневно използваме лични данни. В продължение на много години обработваме тези данни с грижа, дискретност и високо ниво на сигурност.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

Видът и количеството на информацията, която събираме, и начина, по който я използваме зависи от целта, за която ни я предоставяте. Тя може да включва Вашето име, номер на лична карта / паспорт, ЕГН, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, длъжност, детайли за банкова сметка, както и друга лична информация, в зависимост от нашите работни отношения.

Специални категории данни 

Спеицални категории данни събираме само при необходимост, например, може да се наложи да събираме от Вас информация за здравето Ви, когато предоставяме услуги, свързани с ТРЗ и Човешки ресурси. В случай, че събираме и обработваме такава информация, ще бъдете изрично уведомени преди започването на съответното обработване.

Деца

Ние не събираме или обработваме лична информация за лица под 14-годишна възраст, доколкото това не е необходимо за изпълнение на нашите задължения по закон или договор.

КАК СЪБИРАМЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС

Ние събираме информация по следните начини:

 • Когато ни я предоставяте ДИРЕКТНО
 • Когато дадете разрешение на ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ да я споделят с нас или тя е обществено достъпна
 • Когато я събираме при използване от Ваша страна на нашия УЕБСАЙТ или ПРИЛОЖЕНИЯ

„Бисквитки”

Подобно на повечето уебсайтове, използваме „бисквитки”, които да ни помогнат да направим нашия сайт – и начина, по който го използвате – по-добър. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се изтеглят и съхраняват на Вашето устройство, когато посещавате уебсайт. „Бисквитките” се използват широко от собствениците на уебсайтове, за да ви осигурят добро преживяване в интернет, а също и за предоставяне на информация, която може да им помогне да подобрят уебсайтовете.

Нашият уебсайт използва „бисквитки” със следната цел:

 • Да функционира нашия уебсайт
 • Да събираме анонимни данни относно това как нашите потребители използват сайта ни, което да ни помогне да го подобрим

Моля, обърнете внимание, че ако зададете предпочитанията на интернет браузъра си да блокирате всички „бисквитки”, може да нямате достъп до целия или до части от нашия уебсайт. Освен ако не сте коригирали настройките на Вашия интернет браузър, за да блокирате „бисквитките”, сайтът ни ще използва „бисквитки”.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние ще използваме Вашата лична информация със следната цел:

 • Да Ви предоставим услугите или информацията, които сте поискали;
 • При първоначална регистрация на дружество – за посочване на собственик(ци) и управител(и) и за администриране на допълнителни промени в тези данни;
 • За администриране и поддържане на регистър на договорните Ви взаимоотношения с нас;
 • Да отговорим или изпълним искания, оплаквания или запитвания, които ни отправяте;
 • За вътрешно обучение, контрол на качеството или оценка на услугите, които предоставяме и за провеждане на анализи и маркетингови изследвания с цел подобряване на нашите услуги;
 • За да Ви изпращаме кореспонденция и да комуникираме с Вас;
 • За администриране на нашия уебсайт и отстраняване на неизправности, анализ на данни, изследвания, генериране на статистически данни и проучвания, свързани с нашите технически системи;
 • За да тестваме нашите технически системи, за да се уверим, че функционират съобразно очакванията;
 • За изготвяне на доклади за нашата работа, услуги и събития;
 • За провеждане на надлежни проверки и етичен скрининг;
 • За одитиране и администриране на нашите сметки;
 • За изпълнение на нашите правни задължения, например за изпълнение на сключен помежду ни договор или на задължения към регулаторни органи, към правителството и/или правоприлагащите органи;
 • За извършване на проверки за предотвратяване на измами или пране на пари;

Ние няма да извършваме с Вашата информация нищо, което е извън обхвата на легитимните Ви очаквания.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

Съгласно законодателството в сферата на защита на личните данни използването на лична информация трябва да има „правно основание”. Правните основания са посочени в Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679) и съответното национално законодателство за защита на личните данни.

Конкретно съгласие – съгласие е налице, когато Ви попитаме дали можем да използваме Вашата информация за конкретно определена цел и Вие се съгласите с това.

Законово задължение– имаме правно основание да използваме Вашата информация, когато обработването е необходимо за спазване на законово или регулаторно задължение.

Изпълнение на договор / предприемане на стъпки по Ваше искане за установяване на преддоговорни взаимоотношения– имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато сме в процес по встъпване в договор с Вас или изпълняваме договорно задължение.

Жизненоважни интереси – имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси, свързани с живота и здравето.

Легитимни интереси – имаме основание да използваме Вашата лична информация, когато това е разумно необходимо за нас (или за трета страна) да го направим в наш (или на трета страна) „легитимен интерес” (при условие че целта, за която се използва информацията, е справедлива и не оказва неоснователно въздействие върху Вашите права).

КАК ОПАЗВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние прилагаме технически и организационни мерки, за да гарантираме, че Вашата лична информация е защитена. Ние ограничаваме достъпа до информация на база „необходимост да се знае” и предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме, че членовете на екипа ни са наясно, че такава информация се използва само в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Правим редовни прегледи на нивата на достъп до информацията, с която разполагаме, за да гарантираме, че същата е достъпна само за подходящо обучен персонал и изпълнители.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние  прилагаме  специфични критерии, за да установи колко време да съхранява информацията Ви, определени на базата на законови и оперативни съображения, като се вземат предвид указанията на Комисията за защита на личните данни. Принципът е, че я съхраняваме за срок, не по-дълъг от необходимия за целите, за които е събрана.

СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Ние ще използваме Вашата информация единствено за целите, за които сме я събрали. При никакви обстоятелства няма да продаваме или споделяме Ваша лична информация с някоя трета страна за нейни цели и няма да получавате маркетинг съобщения от никоя друга организация, като резултат от споделяне на Вашите данни с нас.

Ще споделяме Ваши данни единствено за следните цели:

 1. Трети страни доставчици и подизпълнители, които може да обработват лични данни от наше име: Възможно е да трябва да споделим Ваша информация с доставчици на хостинг и други услуги, които ни съдействат да предоставяме нашите услуги. Тези доставчици ще действат само по наши указания, ще са обект на предварителна проверка и ще поемат договорни задължения, съдържащи стриктни клаузи по отношение на защита на личните данни. Ние се стремим да гарантираме, че тези трети страни ще използват лични данни само за законосъобразни цели в съответствие с настоящата Политика за поверителност.
 2. Когато сме задължени по закон: Ще изпълняваме такива искания, когато разкриването на информацията е задължително по закон. Освен това, ще гарантираме споделянето на такава информация чрез подписване по възможност на специални споразумения със съответната организация или чрез проверка за всеки конкретен случай, която цели да установи, че искането и разкриването на информацията са законосъобразни.

В съответствие с националното законодателство и регулаторните изисквания, например, споделяме информация, свързана с трудови договори с Националната агенция по приходите. Лични данни, съдържащи се в документите за регистрация на дружества, се споделят с Търговския регистър към Агенция по вписванията. За откриване на банкови сметки на дружества, лични данни се споделят с банка по избор на съответното лице(а).

Когато използваме външни компании за обработка на лични данни от наше име, извършваме предварителна цялостна проверка на тези компании и сключваме договор, който посочва нашите очаквания и изисквания, особено по отношение на начина, по който те управляват личните данни, които събират или до които имат достъп.

Ние не извършваме трансфер на информация извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТУАЛНОСТТА НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Когато е възможно, използваме публично достъпни източници, за да поддържаме Вашите лични данни актуални. Ще сме Ви благодарни, ако ни уведомите при промяна на данните Ви за контакт или други Ваши лични данни, които обработваме.

ВАШИТЕ ПРАВА

Вие имате право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Ако събираме и обработваме Ваша лична информация на основание на дадено от Вас съгласие, Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне, нито обработването на Ваша лична информация на друго правно основание.

Ако желаете да упражните някое от своите права, моля да ни изпратите писмено искане на следния имейл office@elvada.com. Ще Ви отговорим в срок от 30 дни от получаване на писменото Ви искане.

За всички въпроси относно настоящата Политика за поверителност може да се свържете с нас на: office@elvada.com

Имате право да подадете жалба по отношение на обработването на Ваши лични данни пред Комисията по защита на личните данни (www.cpdp.bg) – българския Надзорен орган по спазване на законодателството за защита на личните данни.

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА

Ние си запазваме правото да променяме, изменяме, допълваме или премахваме части от настоящата Политика за поверителност по всяко време. Вие се съгласявате, че такова известие, публикувано на този уебсайт, представлява разумно и достатъчно известие. По всяко време Вие сте обвързани от съответната актуална версия на Политиката за поверителност и приложимото законодателство. Силно препоръчваме да преглеждате периодично настоящата Политика за поверителност, за да сте сигурни, че сте запознати с най-новата версия.

(Последно актуализирана: 25 май 2018 г.)

Дата: 25 май 2018 г.
Утвърждавам:

Управител: Елена Русинова