УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

(Обн. ДВ, бр.1 от 3 Януари 2003 г., последно изм. и доп. ДВ., бр. 23 от 17 Март 2017 г.)

I. До края на м. октомври 2017 г. работодателите трябва да подадат в НАП уведомления, с които да посочат код на населено място за работното място на всеки работник или служител за всички действащи трудови договори, сключени преди 01.04.2017 г.

Работодателите на основание §10, ал. 1 от ПЗР на Наредба №5, следва да изпратят в съответната ТД на НАП уведомления, съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Наредбата, за да декларират код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) на населеното място, където е работното място на съответния работник или служител. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“.

Уведомленията се изпращат в НАП, без да е необходимо предварително страните по трудовия договор да сключват допълнително писмено споразумение по реда на чл. 119 от КТ. Срокът за деклариране е 31.10.2017 г.

Декларирането на код по  ЕКАТТЕ не следва да се извършва за трудовите договори, които вече са прекратени към датата на изпращането.

1. Съгласно легалната дефиниция в §4 от Допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, „Работно място“ е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят, по указание на работодателя, полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение, както и място, определено от предприятие – ползвател. При извършване на надомна работа и работа от разстояние работно място е домът на работника или служителя или друго помещение по негов избор извън предприятието.

2. Преходни и Заключителни разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

(ОБН. – ДВ, БР. 23 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2017 Г.)

§ 10. (1) В срок до 30 октомври 2017 г. работодателят изпраща уведомления съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 за регистрираните преди 1 април 2017 г. трудови договори, като попълва: код за тип на документ – 2, код на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛН, ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП на работника или служителя, основанието за сключване на трудовия договор или последното регистрирано допълнително споразумение, за „дата на сключване“ се попълва 1.04.2017 г., длъжностно наименование, код по НКПД, код по КИД (2008) и код по ЕКАТТЕ на населеното място, където е работното място на лицето при изпращане на уведомлението. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място, както и в други случаи, когато не е възможно да се определи код по ЕКАТТЕ, се попълва код „00000“.

(2) Уведомление по ал. 1 се изпраща за трудови договори, които не са прекратени към датата на изпращането.

 

II. Не се изпраща за вписване в ТД на НАП уведомление за изменение на трудовия договор, с което се променя работното място на лицето в друго населено място, в случаите на командироване на работници или служители.

 

Още информация относно промените в Наредба №5, както и образци на  уведомленията по чл. 62, ал. 5 от КТ и чл. 123 от КТ, могат да бъдат намерени и на сайта на НАП – http://nap.bg/page?sId880fsL=62&sId880dsA=2017&id=469&textMode=0