Право на обезщетение за бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски във фонд „Общо заболяване и майчинство“. Това са лицата:

 •  Работещите по трудово или приравнено на него правоотношение; 
 •  Членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност в кооперациите;
 •  Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, управителите на предприятията на едноличните търговци, управителите на неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите;
 • Лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение на изборни длъжности;
 • Самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват по желание за риска временна неработоспособност (за всички осигурителни случаи);

 Не са осигурени за бременност и раждане:

 •     Работещите по трудов договор за не повече от 5 работни дни или 40 часа месечно;
 •     Работещите по граждански договор;

 Съгласно чл. 48а от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Съгласно чл. 49 от КСО, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Съгласно чл. 50, ал. 1 и ал. 2 от КСО осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането. Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането.
Чл. 50, ал. 6 от КСО регламентира, че осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение, изчислено на базата на чл. 49 от КСО, при раждане на дете в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход за срок до 15 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.
Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера на 90 на сто от  след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск. (чл.50 ал.7 на КСО)
Чл. 163, ал. 7 от КТ, регламентира, че когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.
Съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ, със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.
Съгласно чл. 163, ал. 9 от КТ, за времето, през което бащата (осиновителят) ползва отпуск,  отпускът на майката се прекъсва.
Бащата подава заявление – декларация с приложени заверени от осигурителя копия от:

 •  заповедта за разрешаване на отпуска;
 •  удостоверението за раждане на детето;
 •  документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето;

Бащата (осиновителят) подава заявление – декларация с приложени заверени от осигурителя копия от:

 •  заповедта за разрешение на отпуска;
 •  удостоверението за раждане на детето;

Чл. 52а от КСО регламентира, че осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за  този риск.

Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете до 2 години през 2020 г. е в размер на 380,00 лв.
 
С персонален код (ПИК) в сайта на НОИ може да следите какъв е размерът на осигурителния ви доход, получаваните обезщетения и предаваните болнични листове и други документи, отнасящи се до Вашето майчинство от работодателя в последствие. Вашият ПИК може лично да го вземете от НОИ. 
Всички документи се подават в НОИ от счетоводителя на Вашия работодател.