Промени в Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)

  • С цел да се намали административната тежест на бизнеса са направени промени в чл. 87, ал. 11 от ДОПК,  според която лицата ще бъдат освободени да представят пред компетентните органи удостоверение за липса или наличие на задължения, издадени от НАП, Агенция „Митници“ и общините в изпълнение на задължения предвидени в други нормативни актове. Тези удостоверения ще се предоставят по служебен път.
  • Друга съществена промяна в ДОПК е промяната на разпоредбата на чл. 77, ал. 1, според която отпада задължението на ЕТ преди заличаване от Търговския регистър да уведомява НАП.

Има направени промени, с  които се прецизират и отстраняват неточности в ДОПК.

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за счетоводството (ЗСч)

  • С новите промени в чл. 94, ал. 4 от ЗКПО задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, няма да имат задължение за подаване на годишна данъчна декларация. Тази промяна е свързана с изменението в чл. 38, ал. 9 на Закона за счетоводството, според която предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период, нямат задължение за публикуване на годишен финансов отчет. Те са длъжни да уведомят писмено за това обстоятелство с подаване на декларация в Търговския регистър до 31 март на следващата година. Декларацията ще бъде публикувана без такси по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ВАЖНО!! Тази промяна се прилага и за годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността за 2017 г. (§ 27 от ПЗР на ЗКПО)

Промени в Закон за данъка върху добавената стойност (ЗДДС)

  • Много важен и интересен нов момент от промените в ЗДДС е правото на задълженото лице да заяви пред Агенцията по вписванията при заявяване за вписване и първоначална регистрация и доброволна регистрацията по смисъла на ЗДДС. Тази промяна влиза в сила от 01.01.2019 г.
  • С обнародваните в бр. 92 на ДВ промени в ЗДДС отпада изискването за изготвяне на регистрационен опис на наличните активи. Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи и получените услуги към датата на регистрация по ЗДДС следва да се упражни съгласно реда, предвиден в ЗДДС. В § 28 от ПЗР на ЗДДС е посочено, че регистрационен опис по чл. 74, ал. 2, т. 3 и ал. 3, т. 6 и по чл. 76, ал. 2, т. 4 от ЗДДС не се подава, когато не е подаден до влизането в сила на този закон и срокът за подаването му изтича след тази дата.

Промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

  • Обнародвани са промени в чл. 60, ал. 6, която е променена, като се дава право при периодичния технически преглед на превозното средство, заплащането на данъка да се удостоверява чрез достъп до автоматизирани системи за обмен на информация. (промяна в чл. 60, ал. 6 в сила от 01.01.2018 г).
  • Новата разпоредба на чл. 115, ал. 2 от ЗМДТ, предвижда, че за целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от ДОПК не се заплаща такса. (в сила от 01.01.2018 г.)