Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приложима от 01.01.2016 г.

От 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1...

read more

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“

Национална агенция за приходите предоставя на клиентите синова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)“. Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е...

read more

НОИ публикува нова е-услуга за справка за постъпили данни от издадени болнични листове в ЕРБЛРО

От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО). Това е...

read more

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Уважаеми клиенти, В сайта на НАП е публикуван актуализиран е наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.   Източник: www.nap.bg  ...

read more

Зачестиха сигналите в НАП от измамени от агенции за имоти

През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти на агенции за недвижими имоти. Те обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ. По всички сигнали са възложени проверки, като практиката...

read more

Билетите за плаж с касова бележка от 21 юли

Само билет и карти и др.превозни документи з а пътници , както и талоните и фишовете за участие в хазартни игри са без фискален бон Само седмица остава за всички търговци и институции, които издават билети срещу своите услуги, да купят и регистрират в НАП касов...

read more

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък. Това гласи промяна в Закона за...

read more

Учредяване на дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност Учредяването на дружество с ограничена отговорност се регламентира в Търговския закон, и по-конкретно в глава тринадесета. I. Общи разпоредби Съгласно разпоредбите на чл. 113 от Търговския закон, дружество с ограничена отговорност...

read more

Нов ред за подаване на докумeнти за изплащане на паричните обезщетения

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път. Новият ред е...

read more

Как земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

От 30 октомври 2015 г. е в сила задължение за лицата по чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., които са регистрирани като земеделски производители, да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за...

read more

Данъчни облекчения за деца за 2015 г.

Тази година ЗДДФЛ дава възможност за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, ненавършили пълнолетие, както и навършили пълнолетие през 2015 г. Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се...

read more

Постановление № 394 от 30 декември 2015 г.на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г за изменение и допълнение

В ДВ бр. 3 от дата 12.01.2016 г. е обнародвано Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г. Цялото...

read more