Обновени документи на сайта на НАП

На сайта на НАП са публикувани обновени документи: Обновяване № 3 за 2016 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 Ръководство за инсталация Декларация по чл. 55, ал. 1...

повече информация

Нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) между Р България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, приложима от 01.01.2016 г.

От 1 януари 2016 г. се прилага нова СИДДО между България и Великобритания по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2016 г., и по отношение на другите данъци за данъчните години, започващи на или след 1...

повече информация

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове“

Национална агенция за приходите предоставя на клиентите синова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Подаване на уведомление по чл. 47а от Закон за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)“. Услугата се предоставя само с „пълен“ достъп и е...

повече информация

НОИ публикува нова е-услуга за справка за постъпили данни от издадени болнични листове в ЕРБЛРО

От 02 април 2015 г. Националният осигурителен институт (НОИ) предлага на осигурените лица нова електронна услуга - Справка за постъпили данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО). Това е...

повече информация

Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване и ГВРС за 2015 г.

Уважаеми клиенти, В сайта на НАП е публикуван актуализиран е наръчникът по задължително социално и здравно осигуряване и гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2015 г.   Източник: www.nap.bg  ...

повече информация

Зачестиха сигналите в НАП от измамени от агенции за имоти

През последните месеци от НАП отчитат повече сигнали от клиенти на агенции за недвижими имоти. Те обикновено са за това, че за платените комисиони не е издадена касова бележка или друг счетоводен документ. По всички сигнали са възложени проверки, като практиката...

повече информация

Билетите за плаж с касова бележка от 21 юли

Само билет и карти и др.превозни документи з а пътници , както и талоните и фишовете за участие в хазартни игри са без фискален бон Само седмица остава за всички търговци и институции, които издават билети срещу своите услуги, да купят и регистрират в НАП касов...

повече информация

Физическите лица могат да пожелаят да им се удържа авансов данък за четвъртото тримесечие на 2015 г.

Физическите лица могат да декларират пред предприятието или самоосигуряващото се лице, което през четвъртото тримесечие на годината им изплаща доход от наем или от друга стопанска дейност, че желаят да им бъде удържан авансов данък. Това гласи промяна в Закона за...

повече информация

Учредяване на дружество с ограничена отговорност

Дружество с ограничена отговорност Учредяването на дружество с ограничена отговорност се регламентира в Търговския закон, и по-конкретно в глава тринадесета. I. Общи разпоредби Съгласно разпоредбите на чл. 113 от Търговския закон, дружество с ограничена отговорност...

повече информация

Нов ред за подаване на докумeнти за изплащане на паричните обезщетения

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от началото на следващата година се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път. Новият ред е...

повече информация

Как земеделските производители да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди

От 30 октомври 2015 г. е в сила задължение за лицата по чл. 3, ал. 11 от Наредба № Н-18/2006 г., които са регистрирани като земеделски производители, да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за...

повече информация

Данъчни облекчения за деца за 2015 г.

Тази година ЗДДФЛ дава възможност за данъчно облекчение за деца и за деца с увреждания, ненавършили пълнолетие, както и навършили пълнолетие през 2015 г. Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) дава възможност сумата от годишните данъчни основи да се...

повече информация