Актуализиран е програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

Публукувана е версия 5.1 на програмен продукт „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица за и ръководство на потребителя за работа с него. Актуализирани са и номенклатурата на държавите. Източник:...

повече информация

Наръчник по ДОПК за 2016 г.

На сайта на Националната агенция за приходите е публикуван в две части Наръчник по ДОПК за 2016 г.: Наръчник по ДОПК, І част за 2016 Наръчник по ДОПК, ІI част за 2016   Източник:...

повече информация

Нови указания, свързани с облагане с ДДС на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно разпространение и услуги, извършвани по електронен път

На сайта на Националната агенция за приходите са публикувани указания на ДДС Комитет по въпроси, свързани с облагане с данък върху добавената стойност на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио-и телевизионно разпрастранение и услуги, извършвани по...

повече информация

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г.

Уважаеми колеги и приятели, Определени са новите прагове за деклариране по системата Интрастат за 2017 г. със Заповед № РД 05-8691/14.10.2016 г. на председателя на НСИ относно определяне на праговете за деклариране по система Интрастат за 2017 г. -  Заповед № РД...

повече информация

До края на декември ползваме данъчните облекчения за деца чрез работодател

До края на декември работниците или служителите трябва да представят необходимите документи пред своите работодатели по основно трудово правоотношение, ако искат да ползват данъчните облекчения за деца чрез него. Двете декларации - за ползване на данъчното...

повече информация

Нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и Румъния, приложима от 01.01.2017 г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че от 1 януари 2017 г. се прилага нова СИДДО между България и Румъния по отношение на данъците, удържани при източника, за суми, получени или начислени на или след 1 януари 2017 г., и по отношение на...

повече информация

Обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години – 2017 г.

Право на обезщетение за бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство". Това са лицата: - Работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през...

повече информация

Публикувано е становище за прилагането на ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под отлагателно условие

На сайта на Националната агенция по приходите е публикувано становище с изх. №26-Б-26/01.08.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно приложение на разпоредбата на чл. 132, ал. 5 и 6 от ЗДДС по отношение на договори за неперсонифицирано дружество, сключени под...

повече информация

Удостоверенията за местно лице се издават в офисите на НАП

НАП информира, че удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП, включително и в случаите, когато се иска да се извърши удостоверяване и върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация.Обръщаме внимание, че в тези случаи...

повече информация

Обновена е версията на програмен продукт за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6

Публикувана е обновена версия на програмния продукти за обхващане на данни от декларация обр. № 1, обр. №3, обр. № 6 и генериране на данни за плащания от осигурителните каси, в който са отстранени грешките и проблемите от обновяване № 2 на клиентския софтуер....

повече информация

Обновени документи на сайта на НАП

На сайта на НАП са публикувани обновени документи: Обновяване № 3 за 2016 г. и първоначална инсталация на програмен продукт (под Windows) за генериране на данни за декларации образец № 1, образец №3 и образец № 6 Ръководство за инсталация Декларация по чл. 55, ал. 1...

повече информация