НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ   В сила от 25.01.2011 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари...

read more
Защо да инвестираме в България?

Защо да инвестираме в България?

  Защо да инвестирате в България: България е държава членка на Европейският съюз и НАТО Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR Данъчното...

read more

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Чл. 3. За...

read more

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или...

read more

Обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години

Право на обезщетение за бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство". Това са лицата:  Работещите по трудово или приравнено на него правоотношение;   Членовете на...

read more

УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) (Обн. ДВ, бр.1 от 3 Януари 2003 г., последно...

read more

Нови промени в данъчното законодателство, обнародвани в бр. 92 на ДВ от 17.11.2017 г.

  Промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) С цел да се намали административната тежест на бизнеса са направени промени в чл. 87, ал. 11 от ДОПК,  според която лицата ще бъдат освободени да представят пред компетентните органи удостоверение...

read more

Формуляр S1

Кога и за каква цел се получава формуляр S1 Ако едно лице работи в една страна от ЕС, а живее в друга, има право на медицинско лечение и в двете страни. За да може лицето да получи право на здравно обслужване в страната, в която живее, трябва да се регистрира в...

read more

Трудови правоотношения и промени в Кодекса на труда в условията на извънредно положение

В бр. 28 на ДВ от дата 24.03.2020 г. бе обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМИДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В § 4 от ПЗР на ЗМИДВИП във връзка с извънредното положение се създават нови...

read more

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП – „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева“

НАП пуска нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) за доходи в общ размер до 500 000 лева“. Услугата е...

read more

Неплатен отпуск

Каква е законовата уредба Въпросът за неплатения отпуск е уреден в чл. 160 от Кодекса на труда (КТ). Според този текст работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши ползване на неплатен отпуск. Освен разрешение от работодателя Кодекса на...

read more

Данъчен гайд за 2016 година

В настоящият материал ще намерите много синтезирана информация и основни понятия, касаещи основните данъчни закони за 2016 г. І. Данък върху добавената стойност 1. Данъчно задължено лице Данъчно задължено лице по смисъла на ЗДДС е всяко лице, което извършва независима...

read more