НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪНШНИ ОЦЕНКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОДИТНАТА ДЕЙНОСТ   В сила от 25.01.2011 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.8 от 25 Януари...

повече информация
Защо да инвестираме в България?

Защо да инвестираме в България?

  Защо да инвестирате в България: България е държава членка на Европейският съюз и НАТО Регистрацията на търговско дружество е бърза процедура Минималният капитал на дружествата с ограничена отговорност е 1,00 EUR Данъчното...

повече информация

ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Чл. 1. Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България. Чл. 2. Министърът на здравеопазването освен по Закона за здравето може да въвежда и други временни мерки и ограничения, определени в закон. Чл. 3. За...

повече информация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 1. (1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или...

повече информация

Обезщетение за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2 години

Право на обезщетение за бременност и раждане имат лицата, които са осигурени за риска майчинство и внасят вноски във фонд "Общо заболяване и майчинство". Това са лицата:  Работещите по трудово или приравнено на него правоотношение;   Членовете на...

повече информация

Удостоверенията за местно лице се издават в офисите на НАП

НАП информира, че удостоверенията за местно лице за данъчни цели се издават в офисите на НАП, включително и в случаите, когато се иска да се извърши удостоверяване и върху формуляр на чуждестранна данъчна администрация.Обръщаме внимание, че в тези случаи...

повече информация

УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.)

УКАЗАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 17 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 25.02.2011 Г.) (Обн. ДВ, бр.1 от 3 Януари 2003 г., последно...

повече информация

Нови промени в данъчното законодателство, обнародвани в бр. 92 на ДВ от 17.11.2017 г.

  Промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) С цел да се намали административната тежест на бизнеса са направени промени в чл. 87, ал. 11 от ДОПК,  според която лицата ще бъдат освободени да представят пред компетентните органи удостоверение...

повече информация

Формуляр S1

Кога и за каква цел се получава формуляр S1 Ако едно лице работи в една страна от ЕС, а живее в друга, има право на медицинско лечение и в двете страни. За да може лицето да получи право на здравно обслужване в страната, в която живее, трябва да се регистрира в...

повече информация

Трудови правоотношения и промени в Кодекса на труда в условията на извънредно положение

В бр. 28 на ДВ от дата 24.03.2020 г. бе обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМИДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. В § 4 от ПЗР на ЗМИДВИП във връзка с извънредното положение се създават нови...

повече информация

НАП пуска нова електронна услуга с КЕП – „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на СИДДО за доходи в общ размер до 500 000 лева“

НАП пуска нова електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП) – „Декларация по чл. 142, ал. 5 от ДОПК във връзка с прилагане на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) за доходи в общ размер до 500 000 лева“. Услугата е...

повече информация

Неплатен отпуск

Каква е законовата уредба Въпросът за неплатения отпуск е уреден в чл. 160 от Кодекса на труда (КТ). Според този текст работодателят по искане на работника или служителя може да му разреши ползване на неплатен отпуск. Освен разрешение от работодателя Кодекса на...

повече информация