Модул Счетоводство +

Модулът дава възможност на клиента да получава ежемесечна информация относно:

 • Приходи
 • Разходи
 • Вземания
 • Задължения
 • Салда по всички сметки и аналитичности, находящи се в счетоводния софтуер
 • Касови наличности
 • Наличности по банкови сметки
 • Финансов резултат за конкретния месец и с натрупване към датата на отчетността

Предлагаме на нашите клиенти и изготвяне на  отчети по техен темплейт. Всички отчети и справки се изготвят на всеки един от работните езици – български, италиански, английски.

Модулът включва:

 • Цялостна организация на счетоводната отчетност
 • Месечно счетоводно отчитане на дейността на дружеството
 • Деклариране на всички данъчни и осигурителни задължения пред Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ)
 • Данъчно представителство при проверки и ревизии
 • Изготвянето на  ежемесечни справки за нуждите на клиента.