Модул счетоводство

Нашата основна грижа е да организираме счетоводната отчетност по начин, по който клиента да може да получава цялата необходима му информация в четим за него вид. Така например, ако вие имате различни обекти, ние ще организираме вашето счетоводство, така че да можете да имате информация кой обект какъв финансов резултат генерира, дали е на печалба или на загуба. Ако работите по различни проекти или трябва да следите отделни договори, ние ще се погрижим да имате точна себестойност на всеки един от проектите или съответно по всеки един от договорите. Именно добрата първоначална организация на счетоводството дава информация и възможност на мениджмънта да оптимизира разходите или да намери други начини за развитие на всеки от отделните обекти, проекти или договори, така че да получи най-висок марж печалба. За нас е изключително важно на база на обработената от нас счетоводна информация, клиентът да може заедно с нас да направи оптимално данъчно планиране и да знае:

  • какви са приходите и разходите
  • каква е себестойността на всеки един от неговите обекти, проекти, договори
  • какви са вземанията
  • какви са задълженията
  • какъв е размера на касовите наличности
  • какъв е неговия финансов резултат - печалба или загуба, и съответно ако е печалба, то какъв данък би дължал към настоящия момент

Като цяло модулът включва:

  • Цялостна организация на счетоводната отчетност
  • Месечно счетоводно отчитане на дейността на дружеството
  • Деклариране на всички данъчни и осигурителни задължения пред Националната агенция за приходите (НАП) и Националния осигурителен институт (НОИ)
  • Данъчно представителство при проверки и ревизии