Удостоверение А1

Снимка
13

Удостоверение А1 се отнася до законодателството в областта на социалната сигурност, което се прилага по отношение на Вас и потвърждава, че нямате задължения да заплащате вноски в друга държава. Съгласно чл. 12/1/ от Регламент № 883/2004 лице, което осъществява дейност като заето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея, и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице.

В случаите по чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004 въз основа на подадено искане за издаване на Удостовение А1 се издава удостоверението за приложимо законодателство. Искане може да се подаде от наетото лице или от неговия работодател. Издаденият формуляр удостоверява, че за периода, посочен в него, който не може да бъде по-дълъг от 24 месеца и да бъде удължаван с допълнителен период, наетото лице остава подчинено на българското законодателство.

Преди да напуснете държавата, в която сте осигурен, за да отидете да работите в друга държава, се снабдете с документите, които Ви дават право да получавате необходимите обезщетения в натура (например медицински грижи, лечение в болница и други) в държавата, в която работите.

  • Ако пребивавате временно в държавата, в която работите, поискайте от Вашата здравна институция да Ви издаде Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Трябва да покажете тази карта на Вашия доставчик на здравни услуги, ако е необходимо да получите обезщетения в натура по време на Вашия престой.
  • Ако ще живеете в държавата, в която работите, поискайте от Вашата здравна институция документ S1 и го представете във възможно най-кратък срок в компетентната здравна институция там, където ще работите.

Временно осигурителната институция в държавата на престой също ще предостави специални обезщетения в случай на трудова злополука или професионална болест.

След постъпване на искането в компетентната териториална дирекция на НАП органът по приходите, определен да издаде удостоверението, извършва проверка на данните, представени в искането, и извършва анализ на приложените към него доказателства. При установяване на несъответствия или в случаите на недостатъчна информация и/или доказателства такива могат да бъдат изискани допълнително. Въз основа на установеното при анализа органът по приходите издава удостоверение А1 или се произнася с мотивиран отказ.

В случай, че органът по приходите откаже да ви издаде Удостоверение А1, това не означава, че работодателят не може да изпрати съответното наето лице да извършва работа за него на територията на друга държава членка, а че същото не може да остане подчинено на българското законодателство. В съответствие с основното правило на чл. 11(3) а) от Регламент (ЕО) № 883/2004 за периода, през който наетото лице полага труд на територията на друга държава членка, за него ще бъде приложимо осигурителното законодателство на тази държава членка.