Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС №55/30.03.2020 г.

Снимка
4

Кой може да участва в процедурата за компенсации от страна на държавата 60/40

по реда на ПМС 55 от 30.03.2020 г.

1. Всички работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването)

В случай, че осигурителят не изплати пълният размер на трудовото възнаграждение на работниците и служителите, за които са получени средствата, е длъжен да ги възстанови.

2. Всички работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г.

3. Всички работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.02020 г

В какъв срок се изплащат компенсациите

Компенсациите могат да се изплащат за целия период или за част от периода на действие на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., но за не повече от три месеца.

Каква част поема държавата, като компенсация

За работодателите по т. 1 и т. 2, които са преустановили дейността, компенсацията, изплатена от НОИ след одобрение на Агенцията по заетостта, покрива 60% от осигурителния доход на лицата за м. януари 2020 г. и 60% от осигуровките за сметка на работодателя, дължими върху същия осигурителен доход. (осигуровките за сметка на работодателя са в размер на 18.92% върху осигурителния доход на лицето). В този случай за сметка на работодателя остава заплащането на разликата до пълното нетно възнаграждение на служителя, 40% от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя, дължимия данък общ доход в размер на 10% върху осигурителния доход за м. януари 2020 г., и 100% от личните осигурителни вноски на лицето. (личните осигурителни вноски са в размер на 13.78% върху осигурителния доход на лицето)

За работодатели, които попадат в т. 3 трябва да са налице две кумулативни условия, за да могат да приложат процедурата 60/40, а именно:

1. Да са установили със заповед непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда 

и

2. Да имат намаление на приходите за м.март 2020 с 20% по-малко от размера на приходите за м. март 2019 г.

Когато са изпълнени кумулативно двете условия, работодателят има право да се възползва от процедурата 60/40.

НОИ изплаща компенсация за 60% от осигурителния доход на лицата по трудови правоотношения за неотработеното от тях време и 60% от осигуровките за сметка на работодателя за неотработеното от служителя време. Т.е. ако работното време е намалено с четири часа, то компенсацията следва да се изплати върху осигурителния доход за четирите часа, които служителят не е работил. Именно за тези четири часа се заплащат от НОИ 60% от осигурителния доход и 60% от осигуровките за сметка на работодателя. Работодателят в този случай следва да заплати цялата осигурителна тежест на отработените четири часа , 40% от нетния осигурителен доход на неотработените четири часа, 40% от осигуровките за сметка на работодателя, за неотработеното от служителя време, 100% от данък общ доход върху осигурителния доход за м. януари и 100% от осигурителните вноски за сметка на служителя за неотработеното време.

В какъв срок се приемат документи

Отпадна първоначално обявения срок за приемане на документи по електронен път във всички дирекции „Бюро по труда”, който беше от 31 март до 21-ви април 2020 г., включително.

Документи подавани от работодателите

1.За работодатели, преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС №55/30.03.2020 г. (например на основание Заповед № ЗД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването):

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 1);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед за преустановяване на работа (заверено копие);

2. За работодатели, преустановили работа на основание чл. 120в, ал.1 от Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.2 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 2);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед на работодателя за преустановяване на работа на основание чл. 120в, ал.1 от КТ (заверено копие);
 • Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г

3.За работодатели, установили непълно работно време по реда на чл. 138а, ал.2 от  Кодекса по труда, кандидастващи за компенсации по реда на чл.1, ал.3 от ПМС №55/30.03.2020 г.:

 • Заявление за изплащане на компенсации и декларации (образец 3);
 • Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (в електронен формат по образец, еднакъв за всеки вид заявления);
 • Заповед на работодателя за установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено на основание чл. 138а, ал.2 от КТ (заверено копие);
 • Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 г. спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Ред за подаване на документи за кандидатстване от работодатели

Документите се изпращат/подават в Дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия осъществяват дейност.

Документите се изпращат по:

 • електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) - препоръчително, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП);
 • с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации;
 • на хартиен носител в съответната Дирекция „Бюро по труда“ при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите за които се заявява изплащане на компенсации.

Обработка на документи от Агениця по заетостта

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Национално осигурителния институт.

Информация за одобрените работодатели се предоставя от Агенцията по заетостта по служебен път на Националния осигурителен институт.

Нашият съвет към вас

 • Не бързайте да кандидатствате преди да си направите коректни и точни калкулации кое ще е най-изгодно за вас като работодатели.
 • Обърнете се към вашия счетоводител за повече информация относно възможностите и ограниченията по процедурата.