Облагане на разходите за PCR тестове

Снимка
PCR 1

Много често задаван въпрос в условията на епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19 е какво е данъчното третиране на разходите за PCR тестове на служителите и дали се облагат с данък върху разходите.

За да се облагат с данък разходите, те следва да попадат в хипотезите на чл. 204 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Най-близката хипотеза на разходите за тестване с PCR тест на служителите е тази на чл. 204, ал. 1, т. 2, където са дефинирани социалните разходи. Съгласно разпоредбите на § 1, т. 34  от ДР на ЗКПО, "социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда (КТ) и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители, както и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Разпоредбите на чл. 293 и чл. 294 от Кодекса на труда разглеждат придобивки, свързани със социално-битово и културно обслужване, като медицинските изследвания не попадат в обхвата на нито един от двата члена.

Ето защо може да се заключи, че разходите за направени PCR тестове  на работници и служители не попадат в разпоредбите на чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО и не следва да се облагат с данък върху разходите.

Чл. 11 от ЗКПО регламентира, че разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите, освен когато в ЗКПО е предвидено друго. Изследванията с PCR тест са свързани със здравето на служителите и се правят във връзка с осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд. Ето защо може да се направи извода, че за да бъдат признати за данъчни цели тези разходи, то те би следвало да попадат в хипотезата на чл. 11 от ЗКПО и да са направени на  база на нормативен акт.

Нормативните актове, които разглеждат здравословните и безопасни условия на труд са:

Закон за безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Съгласно разпоредбите на ЗБУТ, работодателят е длъжен да осигури безопасни и здравословни условия на труд. В чл. 13, ал. 6 от ЗБУТ се казва, че всички разходи за спазване на изискванията на закона са за сметка на работодателя.

Закон за здравето (ЗЗ)

Създаден е нов член 63в в ЗЗ, който влиза в сила от 15 май 2020 г., според който член при опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица оказват пълно съдействие на органите на държавния здравен контрол.

Кодекс на труда (КТ)

Глава тринадесета на КТ предвижда задължението на работодателя да осигури на работниците и служителите здравословни и безопасни условия на труд. Чл. 275, ал. 1 от КТ предвижда, че работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени.

В заключение може да се направи извода, че на основание чл. 11 от ЗКПО, отчетените разходи за PCR тестове, които са по предписания на РЗИ, в съответствие с действащата нормативна уредба и които са документално обосновани по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) следва да се признават за данъчни цели и не следва да се облагат с данък върху разходите.