Модул ТРЗ и личен състав

  • всички дейности, свързани с осигуряване на лица по трудови и извънтрудови правоотношения в дружеството на клиента
  • изготвяне и подаване на цялата необходима информация пред Националната агенция за приходите (НАП )и Националния осигурителен институт (НОИ), свързани с трудовите и изнътрудови правоотношения
  • съдействие при изготвяне на трудовите досиета на служителите